“Afresh” Graffiti Tag at Mem’s Cafe … Amsterdam

20130723-173436.jpg

20130723-173638.jpg

20130723-173714.jpg

20130723-173744.jpg